Avís legal

AMPA col·legi Sagrada Família de Santa Perpètua de Mogoda informa que l’accés i l’ús de la pàgina web de la seva titularitat es regirà i quedarà subjecte a les presents condicions generals (avís legal, política de privacitat i política de cookies) d’us que posem a la disposició dels usuaris. La utilització de la pàgina web https://ampasafasp.com (des d’ara -el lloc web-) atribueix la condició d’Usuari, L’accés i ús del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de les presents condicions generals, pel qual l’Usuari ha de llegir detingudament les mateixes cada vegada que accedeixi al lloc web amb la finalitat de conèixer les successives versions a conseqüència de les modificacions o actualitzacions realitzades.

L’accés i ús dels continguts del lloc web és responsabilitat de l’Usuari, per això recomanem que es faci un ús responsable i no s’incompleixi el que disposa el present text legal, ni les normes ni legislacions que siguin aplicables.
Per a solucionar qualsevol dubte sobre el contingut de les mateixes té a la seva disposició el nostre correu electrònic en l’apartat d’informació.
A més d’aquestes condicions generals, també podran ser aplicable altres condicions particulars que seran informades en cada cas, quedant les condicions generals com a subsidiàries en allò que no es contradiguin.

Dades identificatives
En compliment del qual disposen els articles de la Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, AMPA col·legi Sagrada Família com a titular de la pàgina web https://ampasafasp.com i del seu contingut, posa a la disposició dels usuaris d’aquesta pàgina web amb residència o accés des del territori espanyol, la següent informació de caràcter general:
Dades del responsable:

-Denominació Social: APA DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO SAGRADA FAMILIA
-Domicili social: C/PUIG I CADAFALCH S/N C/PUIG I CADAFALCH S/N
-CIF / NIF: G58963141
-Telèfon: 658373169
-Email: ampa@safasp.net
-Domini: https://www.ampasafasp.com
-Inscrita en: Santa perpètua de Mogoda
-Hospedatge web: Tesys Internet S.L.U
-Email hospedatge: info@piensasolutions.com

Amb caràcter general, els usuaris podran accedir al lloc web de manera lliure i gratuïta.
No obstant això,AMPA col·legi Sagrada Família es reserva, conforme a la legislació espanyola vigent el dret a limitar l’accés a determinades àrees de la pàgina web per la qual cosa l’usuari haurà de registrar facilitant tota la informació sol·licitada, de forma actualitzada i real.
L’accés autoritzat en aquestes àrees reservades podrà controlar-se a través de l’ús de nom d’usuari (o email) i contrasenya o un altre mecanisme similar (com un número PIN) validada per l’administrador de sistemes de la pàgina web.
L’ús del nom d’usuari i la contrasenya és personal i intransferible.
En aquest sentit, l’usuari es compromet a fer un ús diligent i mantenir en secret les dades relatives al procés d’accés, assumint tota la responsabilitat per les conseqüències de la divulgació a tercers.
En el cas que l’usuari conegui o sospiti de l’ús de la seva contrasenya per tercers, haurà de posar tal circumstància en coneixement d’AMPA col·legi Sagrada Família a través d’algun dels mitjans de contacte indicats a l’apartat d’informació.

Ús dels continguts
L’Usuari s’obliga a utilitzar les informacions i serveis del lloc web de conformitat amb la llei i les presents condicions generals, sense actuar en contra la moral, els bons costums i l’ordre públic.
L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal.
Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats Serveis o continguts.
En aquest registre l’Usuari serà responsable d’aportar informació real i lícita.
A conseqüència d’aquest registre, l’Usuari se li pot lliurar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta.

AMPA col·legi Sagrada Família vetllarà en tot moment pel respecte a l’ordenament jurídic espanyol vigent en l’ús per part dels usuaris d’aquesta pàgina web, i es reserva el dret a denegar discrecionalment en qualsevol moment i sense necessitat de preavís l’accés de qualsevol usuari a aquesta web o/a alguna part de la mateixa quan es doni alguna de les conductes no permeses d’acord amb les presents condicions d’ús.
AMPA col·legi Sagrada Família té el dret de retirar tots aquells comentaris i Aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al segons la seva opinió, no siguin adequats per a la seva publicació.
En qualsevol cas, AMPA col·legi Sagrada Família no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels missatges o altres eines de participació.

Responsabilitat
AMPA col·legi Sagrada Família no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar a l’usuari sobre errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, a tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.
Així mateix, no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat dels continguts d’aquesta pàgina web, de manera que la utilització dels mateixos per part dels usuaris es duu a terme pel seu propi compte i risc sense que, en cap cas, puguin exigir responsabilitats en AMPA col·legi Sagrada Família per aquestes circumstàncies.

Propietat intel·lectual
AMPA col·legi Sagrada Família per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d’AMPA col·legi Sagrada Família o bé de les seves llicències.

Tots els drets reservats.
En virtut del qual disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins a comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’AMPA col·legi Sagrada Família.
L’Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’AMPA col·legi Sagrada Família.
Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc portar del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat.
L’Usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines d’AMPA col·legi Sagrada Família.
AMPA col·legi Sagrada Família no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

Jurisdicció
La relació entre AMPA col·legi Sagrada Família i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Tribunals de Lleida. La redacció de les condicions generals (Avís Legal i polítiques de privacitat i polítiques de galetes) han estat redactades en espanyol a l’efecte d’interpretació del text legal.

Modificacions de les condicions i vigència
AMPA col·legi Sagrada Família es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al lloc web i pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma i el lloc en quin aquests apareguin presentats o localitzats al seu lloc web.
La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

Enllaços
En el cas que en https://ampasafasp.com s’incloguessin enllaços o enllaços en altres llocs d’Internet, AMPA col·legi Sagrada Família no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts.
En cap cas AMPA col·legi Sagrada Família assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació contingut en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet.

Dret d’exclusió
AMPA col·legi Sagrada Família es reserva el dret a denegar o retirar l’accés en el portal i / o Serveis oferts sense necessitat d’advertiment previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin el contingut d’aquest avís legal.